شرایط عمومی پیمان

ماده 5 ـ ناظر مقیم
ناظر مقیم کسی است که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت برای نظارت مستقیم دراجرای عملیات کارگاه تعیین و کتباًبه پیمانکار معرفی می شود و اصولاً مقیم کارگاه خواهد بود.
ماده 6 ـ رئیس کارگاه

رئیس کارگاه شخصی است که از طرف پیمانکار بمنظور اجرای عملیات موضوع پیمان در کارگاه به کارفرما و یا دستگاه نظارت کتباً معرفی می شود.
ماده 7 ـ مبلغ اولیه و مبلغ کل پیمان

الف ـ مبلغ اولیه پیمان عبارت است از مبلغ مذکور در سطر اول ماده 3 پیمان .
ب ـ مبلغ کل پیمان عبارت است از مبلغ اولیه پیمان به اضافه بهای تغییرات مقادیر کارها و کارهای جدید مذکور درمواد 29 و 30
ماده 8 ـ کارهای فرعی

مراد از کارهای فرعی کلیه عملیاتی است که بمنظور اجرا و نگهداری عملیات موضوع پیمان ضروری است ولی جزءکارهای اصلی پیمان محسوب نمی گردد.
ماده 9 ـ نقشه ها و مشخصات فنی

مراد از نقشه ها و مشخصات فنی عبارت است از کلیه نقشه ها و مدارک و دستور کارها و صورتمجلسها و بطور کلی تمام مدارک و اسنادی که در ماده 2 پیمان به آنها اشاره شده است .
ماده 10 ـ کارگاه ـ محل کار ـ پای کار

مراد از کارگاه و محل کار کلیه اراضی و محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آنها اجرا می گردد و یا بمنظوراجرای عملیات از آنها بنحوی استفاده می شود و مراد از پای کار محوطه ای از داخل کارگاه است که پیمانکار در آن وسایل و یا ساختمانها و یا مصالحی دارد.
ماده 11 ـ مصوبات

مراد از مصوبات موافقتنامه ها و یا دستوراتی است که بطور کتبی از طرف کارفرما و یا دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ شود. موافقتنامه ها و یا دستورات شفاهی هیچ موقع معتبر نخواهد بود.
ماده 12 ـ ماه و سال و تاریخها

مراد از ماه و سال ماه و سال شمسی است و تاریخها طبق تقویم بانک ملی ایران می باشد.
ماده 13 ـ اوزان و مقادیر

کلیه اوزان و مقادیر طبق قوانین ایران براساس سیستم متریک خواهد بود.
ماده 14 ـ مفرد و جمع

هرجا که معنی و سیاق عبارت ایجاب کند کلمات مفرد معنی جمع و کلمات جمع معنی مفرد خواهد داشت :
ماده 15 ـ عناوین

کلمات و عباراتی که در عناوین فصول و مواد پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن نوشته شده است صرفاً بمنظورراهنمایی و اطلاع از مفاد فصول و مواد می باشد و نمی توان از آنها در تفسیر مواد استفاده کرد.

فصل دوم ـ تأئیدات و تعهدات پیمانکار


ماده 16 ـ تأئیدات پیمانکار

پیمانکار اعلام نمود:
الف ـ کلیه اسناد و مدارک و نقشه های موضوع ماده 2 پیمان را کاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن کلاً و جزاً اطلاع حاصل کرده است .
ب ـ نسبت به امکان تهیه کارگران ساده و متخصص به تعداد کافی و تهیه مصالح در حدود مشخصات در محل و یا ازنقاط دیگر اطمینان حاصل کرده است و همچنین میزان دستمزدها و هزینه حمل و نقل را تا پای کار در محاسبه خود ازهر جهت منظور کرده است .
ج ـ آب و هوا و نزولات جوی و موقعیت جغرافیایی محل و امکان تیه آذوقه و آب به مقدار کافی و امکانات اجرای عملیات در فصول مختلف را باتوجه به مدت اجرای کارها در نظر گرفته است .
د ـ هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی و قوانین و آئیننامه های مربوط به مالیاتها و عوارض که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجزا بوده است و همچنین سود خود را در حسابهای خود منظور نموده است .()
هـ ـ در تهیه پیشنهاد خود علاوه بر هزینه های ناشی از مفاد بندهای چهارگانه بالا سایر هزینه ها را نیز درنظر گرفته و ازهیچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت .
بطور خلاصه پیمانکار تأیید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد مطالعات کافی بعمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعداً بتواند در مورد آن مستند به جهل خود گردد.
ماده 17 ـ مهارت کارکنان ـ کارگران و احتیاجات آنها ـ پرداخت دستمزدها ـ برکناری کارکنان

الف ـ پیمانکار متعهد است کلیه عملیاتی موضوع پیمان را طبق مشخصات و نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی و بابهترین روشهای فن یا مصالحی که در مشخصات و فهرست قیمتها ذکر شده است بوسیله کارگرانی که در کار خودتخصص و تجربه کافی دارند به هزینه خود انجام دهد و در صورتی که در اسناد و مدارک موضوع ماده 2 پیمان قیدشده باشد که بعضی کارهای تخصصی بدست متخصصین خارجی اجرا شود پیمانکار متعهد است این قبیل کارها رابوسیله این افراد انجام دهد.
هرگاه اجرای قسمتی از عملیات ایجاب کند که پیمانکار بمنظور تعلیم افراد و یا انجام کار تعداد معدودی متخصص ازخارج کشور برای مدت محدودی استخدام کند در اینصورت کارفرما تسهیلات لازم را برای استخدام این متخصصین فراهم خواهد کرد و پیمانکار با رعایت مقررات مربوط اقدام به استخدام آنان می نماید. تشخیص لزوم و حدودتسهیلات مزبور با کارفرما می باشد و این مساعدت مطلقاً از مسئولیت پیمانکار نخواهد کاست .
در جمعی مواردی که براساس این بند پیمانکار اقدام به استخدام متخصصین خارجی کنید و طبق قرارداد با آنها مکلف باشد قسمتی از حقوق و یا دستمزد آنان را که هیچگاه از پنجاه درصد تجاوز نخواهد کرد به ارز بپردازد طبق ماده 38رفتار خواهد شد.
ب ـ تهیه کارگران ساده و متخصص به تعداد لازم و تأمین مسکن و آذوقه و آب آشامیدنی برای آنها به عهده پیمانکاراست .
پیمانکار باید اقدامات لازم را برای تأمین دائمی اغذیه کارگران بعمل آورد بدون آنکه این اقدام برای مشارالیه حق انحصاری تولید کند و به آزادی کارگران در تأمین مواد موارد نیاز آنها از هر منبعی که مایل به تحصیل آن باشندمحدودیتی وارد سازد.
بهای آذوقه که بدین ترتیب از طرف پیمانکار تهیه می شود نباید از بهای جنس مشابه در نزدیکترین شهر به اضافه کرایه حمل و گرانتر باشد.
پیمانکار مکلف است آب آشامیدنی مورد نیاز کارگران را که قبلاً نیز آزمایش شده باشد به رایگان در اختیار آنان بگذارد.
پیمانکار مکلف است از فروش مشروبات الکلی و ایجاد مراکز فساد در داخل کارگاه رأساً و یا در صورت لزوم ، از طریق مقامات انتظامی جلوگیری کند.
ج ـ کارمندان و کارگران ایرانی کارگاه باید دارای شناسنامه باشند و همچنین کارمندان و کارگران بیگانه کارگاه باید دارای پروانه اقامت و اجازه کار باشند.
د ـ پیمانکار متعهد است از استخدام کارمندان وزارتخانه ها و ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداریها بدون اجازه مقامات مربوطه و همچنین از استخدام اشخاصی که مشمول خدمت وظیفه بوده ولی برگ معافیت در دست ندارندخودداری نماید.
هـ ـ پیمانکار متعهد است دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت نماید. در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تأخیر حاصل شود ناظر مقیم به پیمانکار اخطار خواهد نمود که طلب کارگران را پرداخت نماید درصورت استنکاف پیمانکار دستگاه نظارت حق دارد دستمزد کارگران را طبق کارتهای کارگری که در دست کارگران ودارای امضای رئیس کارگاه می باشد باتوجه به پرداختهای موقتی که علی الحساب به آنها پرداخت شده است با حضورنماینده پیمانکار از محل مطالبات و یا تضمین های پیمانکار به حساب او پرداخت کند و در صورتی که نماینده پیمانکار با وجود اخطار کتبی دستگاه نظارت از حضور خودداری کند. دستگاه نظارت پرداخت مزبور را انجام خواهدداد بدون اینکه پیمانکار حق اعتراض بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد.
و ـ پیمانکار سعی خواهد کرد حتی الامکان کارگران مورد نیاز را از بین ساکنین حدود محل کار که صلاحیت انجام کارهای موضوع پیمان را داشته باشند انتخاب کرده و بکار گمارد.
کارفرما می تواند تا 15 درصد از کارگران مورد نیاز عملیات موضوع پیمان را بشرط داشتن صلاحیت کار به پیمانکارمعرفی کند و پیمانکار مکلف است آنها را به کار بگمارد.
هرگاه پیمانکار از بکار گماردن کارگران ساکن حدود محل کار و یا کارگرانی که از طرف کارفرما معرفی می شوند بدون داشتن دلایل موجه امتناع ورزد دستگاه نظارت به این کار رسیدگی خواهد کرد و نظر دستگاه نظارت که باتوجه به نوع کار و قابلیت کارگران مزبور و رعایت حدود دستمزدها داده خواهد شد، لازم الاجرا می باشد.
دستمزد کارگران معرفی شده از طرف کارفرما باتوجه به تخصص و مهارت آنان در حدود دستمزدهایی خواهد بود که در کارگاه به کارگران مشابه پرداخت می شود.
ز ـ هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران جزء و کارگران آنها در اجرای صحیح کار مسامحه ورزند و یا باعث اختلال نظم کارگاه گردند دستگاه نظارت و یا ناظر مقیم مراتب را برای بار اول به رئیس کارگاه تذکر خواهد داد و درصورت تکرار می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفین را از کار برکنار کند. پیمانکار مکلف به اجرای این دستور بوده وحق نخواهد داشت برکنار شدگان را بار دیگر در همان کارگاه به کار بگمارد. اجرای این دستور از مسئولیتهای پیمانکارنمی کاهد و ایجاد حقی برای او نخواهد کرد.

ماده 18 ـ حسن اجرای کارها ـ برنامه و گزارشها ـ مدیر کارگاه ـ آزمایشها
الف ـ پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع پیمان را براساس مشخصات و نقشه ها و محاسبات فنی و دستورات کتبی کارفرما یا دستگاه نظارت و یا نماینده آن بعهده دارد و نظارتی که از طرف کارفرما و نمایندگان اودر اجرای کارها می شود به هیچوجه از میزان این مسئولیت نمی کاهد.
تبصره ـ هرگاه پیمانکار نسبت به صحت بعضی نقشه ها و محاسبات فنی و یا دستورات کتبی و یا به مشخصات مصالحی که بنا به دستور کارفرما از منابع معینی تحصیل می شود ایرادی داشته باشد باید بلافاصله مراتب را با ذکردلائل به اطلاع دستگاه نظارت یا کارفرما برساند و در صورتی که دستگاه نظارت و یا کارفرما صحت نقشه ها ومشخصات و محاسبات فنی و دستورات را تأیید کنند و اجرای آنها را کتباً از پیمانکار خواستار شوند پیمانکار موظف است آنها را بر همان اساس انجام دهد.
ب ـ در صورتی که حین اجرای کار پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی منضم به پیمان ضروری است موظف است قبل از رسیدن موعد انجام کاری که بنظر او باید در برنامه آن تغییر داده شود مراتب را باذکر دلیل کتباً به دستگاه نظارت اطلاع دهد. دستگاه نظارت تغییرات مورد تقاضای پیمانکار را رسیدگی و آنچه موردقبول است به پیمانکار ابلاغ خواهد بدیهی است این تغییرات در حدود شرایط پیمان از میزان مسئولیت پیمانکارنخواهد کاست .
پیمانکار مکلف است در پایان هر ماه آماری از تعداد و طبقات مختلف کارگران و لیست دستمزد آنان و ماشین آلات وتجهیزات موجود و آماده به کار در کارگاه را تهیه کرده و یک نسخه از آن را به ضمیمه سه نسخه از عکسها و نمودارهای پیشرفت قسمتهای مختلف کار جهت اطلاع برای ناظر مقیم ارسال دارد.
پیمانکار متعهد است یک دوره از نقشه ها با تغییراتی که احیاناً در طی کار در آنها پیش آمده است و همچنین برنامه ومنحنی ها و جداول پیشرفت کار را در کارگاه آماده داشته باشد تا هنگام ضرور بمنظور ملاحظه مورد استفاده کارفرما ـ دستگاه نظارت و کسانی که از طرف کارفرما دارای اجازه بازدید کارگاه باشند قرار گیرد.
ج ـ پیمانکار باید قبل از شروع عملیات شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول دستگاه نظارت باشد کتباً بعنوان رئیس کارگاه معرفی نماید.
رئیس کارگاه اساساً باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی تحت سرپرستی و نظارت او انجام شود.
پیمانکار بمنظور اجرای عملیات و دریافت دستورات و نقشه ها از دستگاه نظارت و همچنین برای تنظیم صورت وضعیتهای موقت اختیارات کافی به رئیس کارگاه خواهد داد.
هر نوع اخطار و ابلاغی که مربوط به اجرای عملیات باشد و از طرف دستگاه نظارت و یا نماینده آن به رئیس کارگاه بشود در حکم ابلاغ به پیمانکار خواهد بود.
پیمانکار می تواند در صورت لزوم رئیس کارگاه خود را عوض کند مشروط بر اینکه صلاحیت جانشین او مورد قبول دستگاه نظارت باشد.
د ـ کارفرما و دستگاه نظارت بمنظور نظارت در اجرای عملیات اقدام به آزمایش مصالح و یا کارهای انجام یافته می نماید هرگاه نتایج آزمایشها به مآخذی که در مشخصات و محاسبات فنی ذکر شده است تطبیق نماید پیمانکارمتعهد است مصالح و کارها را طبق دستور کارفرما و یا دستگاه نظارت به هزینه خود عوض کند.
هزینه آزمایشهای بالا برعهده کارفرما است و از این بابت مبلغی از صورت وضعیت های پیمانکار کسر نخواهد شد.
هرگاه ضمن اجرای کارها عیب و نقصی در آنها مشاهده شود که مربوط به عدم صحت نقشه ها و محاسبات فنی ودستورات کتبی کارفرما یا دستگاه نظارت و یا مربوط به مشخصات مصالحی که بنا به دستور کارفرما از منابع معینی تحصیل می شود باشد و پیمانکار طبق مفاد تبصره قسمت الف این ماده به موقع تذکر داده و مورد توجه قرار نگرفته باشد در این صورت هزینه رفع عیب و نقص کلاً بعهده کارفرما خواهد بود.
پیمانکار موظف است برای نمونه برداری از مصالح و یا انجام آزمایشها و یا معاینه کارها تعداد لازم کارگر ساده بطورموقت و رایگان در اختیار دستگاه نظارت بگذارد. بدیهی است هزینه های مربوط به این قبیل کارها بعهده کارفرماخواهد بود.

ماده 19 ـ پیاده کردن نقشه ها ـ حفظ تأسیسات و نقاط نشانه و مبدأ ـ محدود نمودن عملیات در اراضی تحویل شده

الف ـ پیمانکار متعهد است کلیه نقشه ها ـ امتدادها و محورها را تحت نظر و راهنمای دستگاه نظارت پیاده کند وصورتمجلس های مربوط به امضای پیمانکار و دستگاه نظارت خواهد رسید.
ب ـ پیمانکار متعهد است نقاط نشانه و نقاط مبدأ و همچنین علائم مربوط به آنها را به طرز صحیح و به هزینه خودحفظ و نگاهداری کند.
طراز پی ابنیه و زیرسازی راهها و قسمتهایی که پوشیده می شوند و مرئی نخواهند بود صورت مجلس شده و به امضای دستگاه نظارت یا نماینده آن و رئیس کارگاه می رسد و ملاک اندازه گیری ها در تنظیم صورت وضعیت ها خواهد بود.
ج ـ پیمانکار نمی تواند بجز آنچه طبق نقشه ها در اراضی متعلق به کارفرما یا ملک غیر از طرف کارفرما معین شده است اقدام به احداث ابنیه یا ساختمان کند.
برای ایجاد تأسیسات موقت که برای اجرای عملیات موضوع پیمان ضروری باشد پیمانکار باید قبلاً موافقت کارفرما ومالک اراضی را جلب کند.

ماده 20 ـ محل و شرایط تهیه مصالح و تدارکات

الف ـ تهیه و تدارک مصالح و ابزار کار و ماشین آلات و وسایل حمل و نقل و آب و سوخت و بطور کلی تمام لوازمی که برای اجرای عملیات موضوع پیمان ضروری است بعهده پیمانکار می باشد.
پیمانکار متعهد است مصالح را منابعی که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده طبق مشخصات تهیه کند و در صورتی که حین اجرا به جهاتی که پیمانکاران عنوان نموده و به تأئید کارفرما برسد تهیه تمام مصالح از منابع تعیین شده امکان نداشته باشد کارفرما منافع دیگری را تعیین و به پیمانکاران ابلاغ خواهد نمود و چنانچه به مناسبت تغییر محل منابع مواد اولیه اضافه هزینه ای بابت افزایش مسافت حمل و یا عوامل دیگر ایجاد شود پرداخت آن بعهده کارفرما خواهدبود.
هرگاه تهیه مصالح و لوازمی در داخل کشور در انحصار دولت باشد کارفرما تسهیلات لازم را جهت تهیه آن مصالح ولوازم برای پیمانکار فراهم خواهد آورد.
هرگاه تهیه بعضی از مصالح و یا لوازم طبق مشخصات مربوط در داخله کشور میسر نباشد و ورود آنها هم اساساً ازطرف دولت ممنوع شده یا بشود کارفرما یا رأساً اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانکار تحصیل خواهد کردو یا مشخصات را تغییر خواهد داد.
ب ـ پیمانکار از کلیه تعهداتی که دولت ایران ممکن است بموجب قراردادهای تجارتی و یا مالی در مورد وارد کردنبعضی از مصالح و تجهیزات مورد نیاز برعهده داشته باشد اطلاع کامل داشته و متعهد است طبق همان تعهدات و محدودیتهایی که از این بابت کارفرما نسبت به او قائل می شود رفتار نماید.
هرگاه در حین اجرای عملیات محدودیتهای جدیدی پیش آید که بعلت آن پیمانکار نتواند مصالح و تجهیزات مورد محدودیتهای جدید را آزادانه و در مدتی که پیشرفت کار ایجاب می کند وارد نماید مراتب را با ذکر دلیل و ارائه اسناد مثبته به اطلاع کارفرما خواهد رسانید تا باتوجه به برنامه پیشرفت کار و مدت اجرای عملیات موضوع پیمان با تراضی طرفین ترتیبی برای تأمین این قبیل مصالح و تجهیزات داده شود.
ج ـ هرگاه در حین اجرای عملیات دستگاه نظارت تشخیص دهد که تجهیزات موجود پیمانکار کافی برای تمام کار درمدت پیمان نمی باشد مراتب را به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود. پیمانکار مکلف است تجهیزات خود را طبق نظردستگاه نظارت و در مدت معینه تکمیل نماید بدون اینکه بدین مناسبت ادعای خسارتی از کارفرما داشته باشد.
د ـ پیمانکار نمی تواند ماشین آلاتی را که برای انجام عملیات لازم باشد از کارگاه خارج کند. در مورد بیرون بردن ماشین هایی که در کارگاه مورد احتیاج نباشد پیمانکار پیشنهاد خود را به دستگاه نظارت می دهد. دستگاه نظارت پیشنهاد مزبور را مورد توجه قرار داده و در صورت موجه بودن آن اجازه خروج خواهد داد.

ماده 21 ـ حفاظت کارگاه و شخص ثالث ـ بیمه ـ مراقبتهای لازم

الف ـ پیمانکار از روز تحویل گرفتن اراضی و تشکیل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان مسئول حفظ ونگهداری ماشین آلات و تأسیسات و مصالح و اراضی و راهها و ابنیه ای که تحت نظر و مراقبت او قرار دارد می باشد وبه همین منظور اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت کلیه اشیاء و تأسیسات موجود در داخل کارگاه در مقابل عوارض جوی و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و غیره به عمل می آورد. همچنین پیمانکار در حدود قانون حفاظت فنی مسئول خسارات وارده به شخص ثالث در محوطه کارگاه می باشد و در هرحال کارفرما در این صورت هیچ نوع مسئولیتی بعهده ندارد.
پیمانکار متعهد است کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب به املاک مجاور اتخاذ نماید واگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به املاک مجاور یا محصول آنها وارد بیاید پیمانکار مسئول جبران آن خواهد بود.
ب ـ پیمانکار مکلف است آن قسمت از ساختمانها و تأسیسات موضوع پیمان را که در شرایط مناقصه ذکر شده درمقابل مواردی از حوادث غیرمترقبه مذکور در آن شرایط به قیمت محاسبه شده در پیشنهاد مناقصه به نفع کارفرما نزدمؤسسه ای که کارفرما تعیین می کند بیمه نموده و بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم نماید.
کلیه بیمه نامه ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته و در صورتی که تاریخ تحویل موقت به عللی به تأخیر افتدپیمانکار مکلف است بیمه نامه ها را تا مدتی که لازم است تمدید نماید.
در صورت بروز حادثه ای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام یافته بشود پیمانکار موظف است اولاًمراتب را فوراً به کارفرما و بر طبق مقررات بیمه به بیمه گر اطلاع دهد. ثانیاً طبق دستور کارفرما یا دستگاه نظارت کارها رابه حالت اولیه بازگرداند.
کارفرما خسارتهای وارده بر آنچه را که بیمه شده است از بیمه گر وصول نموده و به تناسب پیشرفت کار تدریجاً به پیمانکار پرداخت خواهد کرد.
تبصره ـ در صورتی که خسارتهای دریافتی از بیمه گر کافی برای اعاده کارها بصورت اولیه نباشد مابه التفاوت را پیمانکارشخصاً تأمین خواهد کرد.
ح ـ پیمانکار موظف است روشنایی قسمتهایی از داخل کارگاه را که باید روشن باشد تأمین کند و همچنین علائم خطرو وسایل حفاظتی و عنداللزوم حصارکشی را فراهم نموده و تعداد کافی نگهبان و مراقب در هرجا که لازم باشدبگمارد. هزینه این قبیل کارها بعهده پیمانکار است .
د ـ پیمانکار متعهد است عملیات اجرایی خود را طوری انجام دهد که در سواره رو و پیاده رو حداقل راهی برای عبور ومرور عابرین و وسائط نقلیه همواره باز بماند و مصالح خود را در محلهایی انبار نماید که موجب ناراحتی و یا زحمت ساکنین اطراف و یا عابرین نگردد.
بدیهی است استفاده از ماشین آلات در ساعات کار و بالنتیجه صدای آنها همچنین استفاده از راههای معین بمنظورانجام عملیات مزاحمت تلقی نمی گردد.
در مواردی که اجرای کامل عملیات ایجاب کند که قسمتی از سواره رو یا پیاده رو برای مدتی موقت با اطلاع دستگاه نظارت یا ناظر مقیم بکلی مسدود گردد عبور و مرور به وسیله راههای انحرافی تأمین خواهد شد. ترتیب احتساب هزینه ایجاد و نگهداری این راههای انحرافی در شرایط خصوصی پیمان یا سایر اسناد آن معین شده است .
پیمانکار نمی تواند بدون اجازه مالکین در املاک مجاور کارگاه تصرفاتی بکند و یا آن املاک را مورد استفاده قرار دهد.همچنین پیمانکار متعهد است در حمل مصالح و ماشین آلات و عبور آنها از راهها و پلها و داخل تونلها رعایت قوانین ومقررات و تورم ها را بنماید و اگر عبور ماشین یا مصالحی ترتیب خاصی را ایجاب کند با نظر کارفرما یا دستگاه نظارت اقدام کند.
بطور کلی هرگاه پیمانکار برخلاف مفاد این بند رفتار کند مسئول جبران خسارت وارده بوده و باید از عهده آن برآید.
هـ ـ هرگاه در محوطه کارگاه و یا در مجاورت آن پیمانکاران دیگری کاری برای کارفرما انجام دهند پیمانکار متعهد است تا آنجا که به کار او و پیشرفت آن لطمه وارد نیاید تسهیلات لازم را برای کار آن پیمانکاران فراهم بیاورد.
و ـ پیمانکار متعهد است انتظامات کارگاه را به وسایل مقتضی تأمین کند و از ورد اشخاص غیرمجاز و همچنین کسانی که باعث اختلال نظم کارگاه می شوند رأساً یا با توسل به مقامات انتظامی جلوگیری کند.
ماده 22 ـ مداخله کارفرما

هرگاه پیمانکار در اجرای قسمتی یا تمام موارد مندرج در ماده 21 سهل انگاری یا کوتاهی کند و بر اثر آن خسارتی واردآید و همچنین از تعهداتی که در آن ماده بعهده گرفته است خودداری نماید کارفرما حق خواهد داشت آن تعهدات رابجای پیمانکار انجام داده و هزینه های مربوطه را از محل مطالبات و یا تضمین های پیمانکار و به حساب او پرداخت کند. در این صورت هرگونه ادعای پیمانکار نسبت به این قبیل پرداختها و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما خواه ازنظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختی بلااثر خواهد بود.
ماده 23 ـ قوانین کار و بیمه های اجتماعی و حفاظت فنی و عوارض و مالیاتها

پیمانکار تأیید می کند که از جمیع قوانین مربوط به کار و بیمه های اجتماعی و حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت کند. در هرحال مسئولیت عدم اجرای قوانین ومقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود.
ماده 24 ـ انتقال به غیر و پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء

الف ـ پیمانکار نمی تواند بدون موافقت کتبی کارفرما پیمان را بغیر واگذار کند.
ب ـ پیمانکار می تواند بمنظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع پیمان موافقت نامه هایی با شخص یا اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد کند مشروط بر آنکه آنان را از واگذاری کار بغیر ممنوع دارد. این واگذاری نباید به هیچوجه به قسمی باشد که از پیشرفت کار طبق برنامه بکاهد و بهرحال تحت هیچ عنوان ازمسئولیت و تعهدات پیمانکار نخواهد کاست .
در موافقت نامه باید قید شود که در صورت بروز اختلاف بین پیمانکار و پیمانکار جزء نماینده کارفرما و یا دستگاه نظارت به مورد اختلاف رسیدگی نموده و هر تصمیمی اتخاذ کند برای طرفین (پیمانکار و پیمانکار جزء) قطعی وغیرقابل اعتراض و لازم الاجراء است .
هرگاه در پرداخت پیمانکاران جزء باتوجه به شرایط مندرج در پیمان آنها تأخیری روی دهد در صورتی که پیمانکارجزء تعهدات خود را براساس موافقت نامه تنظیمی بین خود و پیمانکار کاملاً انجام داده باشد و کار او مورد قبول وپسند دستگاه نظارت باشد کارفرما یا دستگاه نظارت می تواند بنا بر تقاضای پیمانکار جزء به کار او با حضور نماینده پیمانکار رسیدگی کند. اگر در اثر این رسیدگی پیمانکار جزء طلبکار شود و پیمانکار از پرداخت آن خودداری کنددستگاه نظارت دست خواهد داشت طلب پیمانکار جزء را از محل مطالبات یا ضمانت نامه های پیمانکار به حساب اوبپردازد. در صورتی که با اخطار کتبی دستگاه نظار پیمانکار یا نماینده او برای رسیدگی حاضر نشود کارفرما یا دستگاه نظارت رأساً رسیدگی و بترتیب فوق عمل خواهد نمود و این عمل قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود.
ماده 25 ـ اجرای عملیات موضوع پیمان در شب

بطور کلی اجرای عملیات موضوع پیمان در شب ممنوع است مگر در مواردی که در برنامه تفصیلی اجرایی پیش بینی شده باشد.
هرگاه به سبب بروز بعضی تأخیرات انجام عملیات طبق تشخیص پیمانکار در مدت پیمان امکان پذیر نباشد پیمانکارمی تواند با موافقت دستگاه نظارت قسمتی از عملیات را در شب اجرا کند.
هرگاه دستگاه نظارت تشخیص دهد که پیشرفت کار پیمانکار به نحوی نیست که کلیه عملیات در مدت پیمان پایان یابد دراینصورت می تواند به پیمانکار دستور دهد که قسمتی از عملیات را در شب اجرا کند در این حالت پیمانکارمکلف به اجرای دستور بالا بوده و حق ادعا و مطالبه هیچگونه خسارت و اضافه بها نخواهد داشت .
پیمانکار متعهد است ترتیب کار را طوری بدهد که اجرای عملیات در شب برای ساکنین و مؤسسات مجاور زحمتی ایجاد نکند.
ماده 26 ـ اشیاء عتیقه و آثار تاریخی

هرگاه ضمن اجرای عملیات موضوع پیمان اشیاء عتیقه و یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و نظایر آن در محل کارپیدا شود پیمانکار متعهد است بلافاصله مراتب را از طریق دستگاه نظارت به اطلاع کارفرما و همچنین طبق قوانین به اطلاع دستگاههای انتظامی برساند. کارفرما اقدام فوری برای حفظ و نگهداری و یا انتقال اشیاء عتیقه بعمل خواهدآورد.
پیمانکار باید تا هنگام مداخله مقامات صالحه و دستگاههای کارفرما در حفظ و نگهداری اشیاء و آثار مزبور مراقبتهای لازم بعمل آورد.
هرگاه اجرای این ماده موجب توقف موقت و یا تعطیل عملیات موضوع پیمان گردد طبق ماده 49 رفتار خواهد شد.
ماده 27 ـ محل قانونی پیمانکار

محل قانونی پیمانکار همان است که در مقدمه پیمان نوشته شده است و در صورتی که این محل تغییر کند پیمانکارمعتقد است محل جدید خود را بلافاصله کتباً به کارفرما و دستگاه نظارت اطلاع دهد. در صورتی که پیمانکار به این تعهد خود عمل نکند هر نامه ای که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت بوسیله نامه رسان پست به محل قانونی سابق پیمانکار ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد

فصل سوم ـ تعهدات و اختیارات کارفرما


ماده 28 ـ تحویل کارگاه
الف ـ کارفرما متعهد است کلیه زمینهایی را که برای تأسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیازاست بلاعوض در تاریخهایی در برنامه تفصیلی اجرایی منضم به پیمان پیش بینی شده است طبق صورتمجلس هایی تحویل پیمانکار بدهد. در این صورتمجلسها باید وسعت و موقعیت زمینهایی که در آنها ابنیه مختلف ساخته می شود وهمچنین کلیه نقاط و نشانه با مشخصات آنها و محور عملیات و محل منابع تهیه مصالح ذکر شود.
اراضی تحویلی محدود به حدودی خواهد بود که در برنامه تفصیلی اجرایی تعیین شده و به وسعت و کیفیتی تحویل خواهد شد که پیمانکار بتواند عملاً بطور پیوسته و بدون انقطاع عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه تفصیلی اجرایی انجام دهد.
تبصره ـ چنانچه شروع عملیات ساختمانی در اراضی تحویلی مستلزم پروانه ساختمانی و یا پرداخت تعهداتی نظیرحق ریشه ـ مالیات زمین ـ عوارض سطح شهر و امثال آن باشد کارفرما متعهد به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخت تعهدات مزبور خواهد بود.
ب ـ نقشه های تفصیلی اجرایی و مدارک فنی باتوجه به برنامه پیشرفت کار در دونسخه مجاناً به پیمانکار تحویل می شود. تحویل نسخ اضافی به پیمانکار در مقابل پرداخت بها خواهد بود.
ج ـ هرگاه کارفرما نتواند زمینهای لازم را در موعدهایی که در برنامه تفصیلی اجرایی پیش بینی شده است تحویل پیمانکار نماید و مدت تأخیر در تحویل زمین از ده درصد مدت پیمان تجاوز کند و بنابر گزارش کتبی دستگاه نظارت پیمانکار در سایر قسمتها کار خود را طبق برنامه پیشرفت داده باشد بمنظور جبران خسارت پیمانکار برای ماههایی که علاوه بر ده درصد مبلغ برآورد کارهایی که بعلت عدم تحویل زمین به تأخیر می افتد و بر اساس قیمتهای منضم به پیمان به پیمانکار خواهد پرداخت .
مدت تأخیر در تحویل زمین هیچگاه و در هیچ مورد از سی درصد مدت پیمان نباید تجاوز کند و در صورت تجاوزپیمانکار حق خواهد داشت انجام کارهای پیش بینی شده در زمینهای تحویل نشده را از تعهدات خود حذف نماید.
ماده 29 ـ تغییر مقادیر کار
درج مقادیر تخمینی کار در فهرست بها و یا در برآورد کارها به پیمانکار حق نمی دهد که انجام کامل آنها را از کارفرما بخواهد. مقادیر کارها ممکن است تغییر کند و حدود این تغییرات تابع شرایط زیر می باشد:
هرگاه مقادیر کار در هریک از اقلام مورد پیمان کم و یا زیاد شود پیمانکار ملزم به انجام کار براساس قیمتهای پیمان خواهد بود مشروط بر اینکه جمع کل مبلغ پیمان با درنظر گرفتن قیمتهای کارهای جدید موضوع ماده 30 از ده درصدمبلغ اولیه پیمان زیادتر و یا از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان کمتر نشود.
تبصره ـ اضافه یا کسر مقدار کار هریک از اقلام تا ده درصد با دستور دستگاه نظارت عمل می شود و مازاد بر آن فقط با اجازه کارفرما قابل اجرا می باشد.
ماده 30 ـ کارهای جدید
چنانچه حین اجرای عملیات موضوع پیمان دستگاه نظارت یا کارفرما انجام کارهایی را به پیمانکار ابلاغ نماید که برای آنها قیمتهایی در فهرست بها پیش بینی نشده باشد پیمانکار موظف است بلافاصله پس از وصول چنین دستوراتی تعیین قیمت واحد هر کار را کتباً از دستگاه نظارت تقاضا کند. قیمتهای مورد بحث بشرح زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ هرگاه تمام مبانی قیمت در فهرست بها و مدارک منضم به پیمان موجود باشد قیمت واحد کارهای جدیدبراساس همان مبانی و تجزیه بهاهای منضم به پیمان از طرف دستگاه نظارت تعیین و جهت اجرا به پیمانکار ابلاغ می شود.
ب ـ هرگاه قسمتی از مبانی قیمت در فهرست بها و مدارک منضم به پیمان موجود نبوده و قسمتی موجود باشد قیمت واحد کارهای جدید در آن قسمت از مبانی که موجود نیست به نرخ روز با توافق پیمانکار و در آن قسمت که موجوداست براساس آن از طرف دستگاه نظارت تعیین و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می شود.
ج ـ هرگاه هیچیک از مبانی قیمت در فهرست بها و مدارک منظم به پیمان موجود نباشد قیمت واحد کارهای جدید براساس نرخهای دستمزد و مصالح به نرخ روز از طرف دستگاه نظارت با توافق پیمانکار تعیین و پس از تصویب کارفرمابه پیمانکار ابلاغ می شود.
تبصره ـ جمع بهای کارهایی که مشمول قیمتهای جدید می شود نباید از ده درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز کند.
ماده 31 ـ تغییرات مدت پیمان
در موارد زیر دستگاه نظارت با توجه به برنامه تفصیلی اجرایی منضم به پیمان و تغییراتی که ممکن است در آن داده شود موضوع را مورد مطالعه و رسیدگی قرار داده و در صورتی که پیش آمدن این موارد را مستلزم تغییر مدت پیمان بشناسد تغییر مدت پیمان را به کارفرما پیشنهاد و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود:
الف ـ در صورتی که مقادیر کارها طبق ماده 29 تغییر کند و یا کارهای جدید طبق ماده 30 به پیمانکار واگذار شود.
ب ـ هرگاه نقشه های تفصیلی اجرایی تمام یا قسمتی از کارها به دستور کارفرما یا دستگاه نظارت تغییر اساسی کند و اجرای نقشه های جدید تغییر مدتی را ایجاد نماید.
ج ـ هرگاه کارفرما نتواند پرداخت صورت وضعیتها و یا پیش پرداختها و یا بطور کلی تعهدات مالی خود را نسبت به پیمانکار در رأس موعدهای مندرج در اسناد پیمان انجام دهد و یا در تحویل اراضی و یا تسلیم نقشه ها و تحویل مصالح طبق برنامه تفصیلی اجرایی تأخیر کند.
د ـ در موارد حوادث قهریه و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که به ترتیب در مواد 43 و26 پیش بینی شده است .
هـ ـ هرگاه محدودیتهای جدید مندرج در قسمت دوم بند ب ماده 20 وقوع یابد.
و ـ در صورتی که کار طبق ماده 49 از طرف کارفرما موقتاً تعلیق یابد.
ز ـ در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در مدت اجرای کار مؤثر باشد.
ماده 32 ـ بازرسی عملیات پیمانکار
کارفرما در مدت اجرای پیمان می تواند توسط دستگاه نظارت یا مهندس مقیم و یا مأمورین دیگر عملیات پیمانکار را بازرسی کند. پیمانکار موظف است هر نوع اطلاعات و مدارکی که مورد نیاز باشد در اختیار مأمورین کارفرما بگذارد و تسهیلات لازم را برای انجام این بازرسی ها فراهم نماید و همچنین پیمانکار در موقع تحویل موقت و تحویل قطعی تسهیلات لازم را برای کمیسیون های مأمور تحویل فراهم خواهد آورد.
ماده 33 ـ حدود اختیارات مهندس مقیم
مهندس مقیم حق دارد باتوجه به مفاد پیمان و اسناد و مدارک منضم به آن بنام نماینده کارفرما یا دستگاه نظارت دراجرای عملیات نظارت دقیق بعمل آورد و مصالح مصرفی و کارهای انجام شده را براساس مشخصات و نقشه ها موردرسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در کار مشاهده نماید به پیمانکار دستور رفع آنها را بدهد ولی به هیچ عنوان حق ندارد از تعهدات پیمانکار بکاهد مگر آنکه دستور کاهش از طرف کارفرما و یا دستگاه نظارت کتبی تأئید شده باشد.
هرگاه بعضی از ماشین آلات یا ابزار کار معیوب بوده و نتوان با آنها کار را طبق مشخصات انجام داد مهندس مقیم تعویض و تعمیر آنها را از پیمانکار خواهد خواست .
پیمانکار مکلف است دستورات مهندس مقیم را در حدود مفاد این ماده بموقع اجرا بگذارد مگر در مواردی که آنها را برخلاف مواد پیمان و شرایط عمومی و سایر اسناد و مدارک منضم به پیمان تشخیص دهد که در این صورت موظف است بلافاصله به کارفرما و یا دستگاه نظارت مراجعه و کسب تکلیف کند و در این موارد نظر کارفرما و دستگاه نظارت قاطع خواهد بود.
با وجود نظارتی که از طرف مهندس مقیم در اجرای کارها بعمل می آید کارفرما و دستگاه نظارت حق دارند مصالح مصرفی و کارهای انجام یافته را براساس مشخصات و نقشه ها مورد رسیدگی قرار دهند و اگر آنها را معیوب تشخیص داده و یا براساس پیمان و اسناد منضم به آن ندانند پیمانکار متعهد است مصالح و کارهای معیوب را به هزینه خودعوض نماید. در هر حال نظارت مهندس مقیم از مسئولیت پیمانکار نکاسته و سلب حق از کارفرما و دستگاه نظارت نمی نماید.

فصل چهارم ـ امور مالی ـ تحویل موضوع پیمان


ماده 34 ـ ضمانت نامه انجام تعهدات
در موقع امضای پیمان برای تضمین انجام تعهدات ناشیه از آن پیمانکار باید ضمانت نامه أی معادل پنج درصد مبلغ اولیه پیمان صادره از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه أی که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است تسلیم کارفرماکند. ضمانت نامه مذکور باید تا تاریخ تصویب صورتمجلس تحویل موقت موضوع پیمان معتبر باشد. مادام که تحویل موقت انجام نشده است پیمانکار مکلف است به دستور کارفرما ضمانت نامه بالا را تمدید کند و چنانچه تا 15 روز قبل از انقضاء مدت اعتبار آن طبق دستور کارفرما اقدام به تمدید نکند کارفرما حق دارد مبلغ آنرا از

/ 0 نظر / 81 بازدید