محصور کردن بتن توسط آرماتور تحت حالت هسته مرکزی در ستون های بتن آرمه

در حالت کلی المان های بتن آرمه  تمایل زیادی به  ترد شکنی دارند و این پدیده در هنگام لرزه (اگر تمهیدات لازمه را رعایت نکرده باشیم) به وضوح نمایان می گردد. در این متن فنی به بررسی چگونگی شکلپذیر شدن ستونهای بتن آرمه می پردازیم. مزایای محصور کردن بتن : افزایش مقاومت بتن : اگر بتن به نحوی مناسب محصور شده باشد و اثر نیروهای لرزه ای باعث کنده شدن بتن پوششی شود ، بتن محصور شده به خوبی مقاومت می کند زیرا قسمت دوم منحنی تنش کرنش آن  از شیب کمی برخوردار می شود و در نتیجه کرنش مرحله نهایی افزایش می یابد.

روش های محصور کردن

بتن غیر محصور به دلیل مقاومت و کرنش کمتر برای رفتار لرزه ای سازه های بتن آرمه مناسب نیست ، از بهترین شیوه برای این کار می‌توان به خاموت گذاری به صورت مارپیچ اشاره کرد. در این حالت خاموت گذاری بعلت پیوستگی در حرکت خاموت امکان کمانش ارماتورهای طولی را به حداقل می رساند و این هسته مرکزی به وجود امده می تواند باربری بیشتری را نسبت به ستون با خاموت گذاری موازی داشته باشد. از طرفی امکان ایجاد مفاصل پلاستیک در ستون را کم و این مفاصل را به داخل تیرها هدایت می کند و اصل تیر ضعیف- ستون قوی را به خوبی رعایت می کنیم. آرماتور مارپیچ بایستی در فواصل حداقل 2.5 و حداکثر 7.5 سانتی متر (فاصله در ارتفاع که به آن گام می گوییم) بسته شود و در ابتدای ستون و انتهای ستون نیز با چند دور نزدیک بهم آغاز و پایان یابد. این ارماتور می تواند از6Ø یا 8Ø استفاده شود.

/ 0 نظر / 24 بازدید